*PRIVACY* - Me and my pal

Go to content

Main menu:

*PRIVACY*

Privacywetgeving
 
ALGEMENE PRIVACYVERKLARING – VZW ME AND MY PAL
 
VZW Me and my Pal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 
VZW Me and my Pal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:
• uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• u op de hoogte brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als VZW Me and my Pal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Marc De Coninck
Ommegangstraat 30
9420 Erpe-Mere
0486/62.24.06
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door VZW Me and my Pal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Me and my Pal
• het versturen van het clubblad en uitnodigingen.
• versturen van het clubblad gebeurt door: Marc De Coninck, Ommegangstraat 30, 9420 Erpe-Mere in naam van VZW Me and my Pal
• versturen van e-mails gebeurt door: Marc De Coninck, Ommegangstraat 30, 9420 Erpe-Mere via
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, opslaan en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
De persoonsgegevens worden bewaard in het computerbestand van voorzitter Marc De Coninck en op memorystick die in het bezit is van voorzitter Marc De Coninck.
 
Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In de regel worden uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld. Indien dit toch zou gebeuren kan dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
In ieder geval zullen geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten België.
 
Bewaartermijn.
VZW Me and my Pal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op grond van de wet is vereist. De gegevens worden enkel bijgehouden tijdens uw lidmaatschap bij de vereniging.
 
Beveiliging van de gegevens.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen binnen onze mogelijkheden om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• alle personen die namens VZW Me and my Pal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
 
Uw rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. In deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (via kopie identiteitskaart) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 
Wijziging privacyverklaring.
VZW Me and my Pal kan haar privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.
 
 
 
Back to content | Back to main menu